Vedtægt

1. Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Country Linedance.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Sorø kommune.

2. Foreningens formål

Foreningens formål er i et forpligtende fællesskab og aktivt medlemskab at dyrke motion i form af linedance, fortrinsvis til country musik. Med det forpligtende fællesskab og aktive medlemskab menes, at medlemmerne forpligter sig til at støtte hinanden og til at sikre, at tonen imellem alle medlemmer er god og konstruktiv, således at alle kan bevare glæden ved at deltage.

3. Medlemskab

Stk. 1. Medlemskab af foreningen kan opnås af alle voksne, som har interesse i at danse linedance til countrymusik, og som kan tilslutte sig foreningens formål og opfylder kravene om at bidrage til en positiv og glad atmosfære, og som bestyrelsen kan godkende ud fra foreningens krav.

Stk. 2. Medlemmer, som ikke opfylder kravene, kan af bestyrelsen ekskluderes af klubben. Eksklusion kan også finde sted, hvis 2/3 af medlemmerne fremsætter en skriftlig, begrundet anmodning til bestyrelsen om det.

4. Kontingent

Stk. 1. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen ud fra et begrundet forslag fra bestyrelsen. Kontingentet dækker foreningens nødvendige udgifter ved foreningens drift.

Stk. 2. Kontingentet betales med halvdelen ved dansesæsonens begyndelse i august og resten i januar. Ved to måneders restance kan et medlem ekskluderes. Nye medlemmer, der begynder efter jul, betaler halvt kontingent for resten af sæsonen. Regnskabsåret følger sæsonen.

Stk. 3. Foreningens instruktør er født medlem af klubben og betaler ikke kontingent.

Stk. 4. Hvis foreningen opløses. Hvilken kan det ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 flertal, fordeles evt. overskydende midler mellem de aktuelle medlemmer.

5. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndigheder. Der holdes generalforsamling en gang om året i slutningen af dansesæsonen. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst to ugers varsel.

Stk. 2. Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget af bestyrelsen mindst en uge før generalforsamlingen.

Stk. 3. Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 flertal. Medlemmerne skal være til stede på generalforsamlingen for at kunne stemme. Dog kan der indgives skriftligt tilsagn om kandidatur til bestyrelsen, hvis man ikke kan være til stede.

Stk. 4. Referentens referat godkendes af dirigenten og sendes derefter til medlemmerne til orientering.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter ovenstående regler, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder og begrunder det.

Stk. 6. Den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og af referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget
 4. Forslag fra bestyrelsen
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Fastsættelse af kontingentet
 7. Valg af
  1. formand
  2. kasserer
  3. medlem
  4. suppleant(er)
 8. Valg af revisor
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Evt.

6. Klubbens ledelse

Stk. 1. Klubbens daglige ledelse er bestyrelsen i samarbejde med instruktøren. Bestyrelsen kan bemyndige instruktøren til at træffe beslutninger om tilrettelæggelse af foreningens aktiviteter.

Stk. 2. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for foreningens økonomi. Foreningen tegnes af formand og kasserer. Det er dog alene kassereren, der tegner foreningen ved udgifter, der er mindre end 3.000kr..

Stk. 3. Bestyrelsen kan knytte en (frivillig og ulønnet) kommunikationsmedarbejder til sit arbejde, bl.a. til at hjælpe med opdatering af evt. hjemmeside og/eller facebook samt andet forefaldende formidlingsarbejde.